BASLES BIJ NICK

ALGEMENE VOORWAARDEN


1. Organisatie/Werkwijze

Basles bij Nick is een handelsnaam ondergebracht bij Nick Kerkhoff KVK 67743137.
Alle lessen worden onder regie van Nick Kerkhoff uitgevoerd.

2. Geheimhouding

Basles bij Nick garandeert dat alle informatie die wordt gebruikt om lessen op maat te ontwikkelen, vertrouwelijk behandelt wordt en niet aan derden ter inzage wordt gegeven.

3. Kwaliteit

Basles bij Nick staat garant voor het kwaliteitsniveau van de lessen en werkt uitsluitend met docenten welke gekwalificeerd zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. In geval van langdurige afwezigheid van de leraar, zorgt deze, in overleg met de leerling, voor een gelijkwaardige vervanging.

4. Tarieven

Een overzicht van de huidige tarieven is te vinden op de website. Het maandbedrag is vastgesteld op basis van een gespreide betaling gedurende 12 maanden. In geval van opzegging zal er een afrekening plaatsvinden op grond van het aantal aangeboden lessen binnen het lopende cursusjaar, inclusief opzegtermijn.

De kosten voor toegang tot de online leeromgeving met lesmateriaal van eigen hand, honorarium van de leraar, voorbereiding, coördinatie/administratie en lesruimte zijn bij de lesprijs inbegrepen.

5. Facturering

Facturering vindt plaats aan het einde van de maand over de reeds gegeven lessen.
Er wordt een betalingstermijn van 14 dagen gehanteerd.

6. Afwezigheid

In geval van afmelding, minimaal 24 uur voor aanvang van de les, wordt gekeken naar de mogelijkheid tot het plannen van een alternatieve datum/tijd. Bij verzuim door de leerling worden desbetreffende lessen evenwel gefactureerd.

7. Opzegging

De overeenkomst kan op elk moment tussentijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand op basis van vier lessen van 30 minuten. Na opzegging is lesgeld verschuldigd tot aan de datum waarop de opzegtermijn verstrijkt. Gedurende deze periode heeft de leerling nog recht op lessen. Mocht u tijdens de opzegtermijn besluiten geen lessen meer te volgen dan is Basles bij Nick in dat geval niet gehouden tot restitutie. Ook zal in geval van vroegtijdig beëindigen van het cursusjaar een afrekening plaatsvinden, zoals in artikel 4 omschreven staat.

8. Copyright

Alle teksten, afbeeldingen, beelden en het aangeboden lesmateriaal op de website van Basles bij Nick is eigendom van Nick Kerkhoff. Dit werk mag onder geen beding worden verveelvoudigd, aangepast of gepubliceerd, zowel online als offline, in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

©2021 Basles bij Nick